เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

Hospital Accreditation (HA) For Medical With Excellent Score

กิจกรรมเพื่อสังคม

โรงพยาบาลชั้นนำ มาตรฐานระดับประเทศ

โรงพยาบาลศุภมิตร

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมครบวงจร

ภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีพยาบาลและพนักงานที่มี

ความชำนาญ และได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการ พยาบาลอย่างสม่ำเสมอ

พร้อมที่จะให้บริการรักษาพยาบาลตลอด

24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ

ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงรวม

ถึงการให้บริการ ข้อมูลความรู้ด้านการแพทย์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคการส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วไปมีการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธี และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อกระจายความรู้ และ ความเจริญ

ให้ทัดเทียมกับ ต่างประเทศ

บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือและเจตนารมณ์ของคณะ

ผู้ก่อตั้ง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากสาขาอาชีพต่างๆ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ในการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ขนาด 179 เตียง ที่มีมาตรฐานระดับสากลภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทโรงพยาบาลศุภมิตรจำกัด(มหาชน) 

 

โรงพยาบาลศุภมิตรเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนเณรแก้ว 76 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ในทำเลที่มีการคมนาคมที่สะดวก เชื่อมต่อ ถนนมาลัยแมน ถนนชัยนาท-สุพรรณบุรี

โครงสร้างโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี โดยมี อาคาร 2 หลัง สูง 6 ชั้น โดยอาคารแรกเป็นตึกบริการทางการแพทย์นี้ 3 ชั้น แรกใช้สำหรับการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วย นอกและผู้ป่วยใน ส่วน 3 ชั้นที่เหลือใช้เป็นอภิบาล ผู้ป่วยใน (IPD) อาคารที่2 เป็นตึกบริหารเป็นที่ตั้งของสำนัก กรรมการผู้จัดการ และห้องประชุมขนาดใหญ่ และมีที่จอดรถ 50 คัน

รางวัลและการรับรอง

มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) Of Thailand
ISO9001-2015
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ทั้งการออกแบบและพัฒนา ปี 2015
ISO9001-2000 
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ทั้งการออกแบบและพัฒนา ปี 2000
ISO9002
มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำลังดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้งและการบริการ
ISO9001-2008
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ทั้งการออกแบบและพัฒนา ปี 2008
ความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพประกันสังคม ปี 2549
 รางวัลสถานพยาบาลพัฒนางานประกันสังคมดีเด่นอันดับ 1 ภาคกลางปี 2541   
 รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2546
 รางวัลหน่วยบริการPublic Private Mix
ดีเด่น จากโครงการ
Public Cataract Operation ปี 2549
 รางวัลผ่าต้อกระจกมากที่สุดในประเทศ 10 ปีซ้อน
(2553-2562)

วิสัยทัศน์ของเรา

"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับทุติยภูมิที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ"

 
 
 

พันธกิจของเรา

โรงพยาบาลศุภมิตรมอบบริการทางการแพทย์ และดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีศักยภาพตามฐานวิชาชีพ และ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม เน้นผู้รับบริการ

นโยบายภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 • ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏหมายและหลักจริยธรรม

 • สื่อสารและสร้างความผูกพัน

 • สร้างสิ่งแวดลล้อมที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

 • กำหนดจุดและเน้นที่การปฏิบัติงาน

 • การแข่งขันในตลาดธุรกิจ

นโยบายด้านคุณภาพ

 • พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 • พัฒนาระบบบริหารการจัดการกระบวนการภายใน  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการจัดการ

 • พัฒนาบุคลลากรให้มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและ  มีความสุข

 • พัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม          

ทีมผู้บริหาร

นพ. เมธ โชคชัยชาญ
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ ปี 2554
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ ปี 2556
 • รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นปี 2557
ทพ. อนุศักดิ์ คงมาลัย
 • รางวัลผู้บริหารโรงพยาบาลดีเด่น ปี 2547
ทพ. สุเทพ ทัศนานุตริยกุล
นาง บุญนาค พนาสันติภาพ
นพ. ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล
นพ. มนตรา พัฒนศรี
นาน หะริณ โชคชัยชาญ
 

ติดต่อเรา

+66(0)3-552-3777

ดูรายละเอียด "ตำแหน่ง" ที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

ร่วมงานกับเรา

ดูรายละเอียด "ตำแหน่ง" ที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

 
บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie