เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

Hospital Accreditation (HA) For Medical With Excellent Score

1500x803 Pixels.jpg

โรงพยาบาลชั้นนำ มาตรฐานระดับประเทศ

โรงพยาบาลศุภมิตร

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อเสนอบริการทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยมครบวงจร

ภายใต้การดูแลของแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา มีพยาบาลและพนักงานที่มี

ความชำนาญ และได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการ พยาบาลอย่างสม่ำเสมอ

พร้อมที่จะให้บริการรักษาพยาบาลตลอด

24 ชั่วโมง ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ

ทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงรวม

ถึงการให้บริการ ข้อมูลความรู้ด้านการแพทย์

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคการส่งเสริมให้ประชาชน ทั่วไปมีการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธี และ เทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อกระจายความรู้ และ ความเจริญ

ให้ทัดเทียมกับ ต่างประเทศ

บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือและเจตนารมณ์ของคณะ

ผู้ก่อตั้ง ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากสาขาอาชีพต่างๆ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 ในการก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ขนาด 179 เตียง ที่มีมาตรฐานระดับสากลภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทโรงพยาบาลศุภมิตรจำกัด(มหาชน) 

 

โรงพยาบาลศุภมิตรเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนเณรแก้ว 76 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 ในทำเลที่มีการคมนาคมที่สะดวก เชื่อมต่อ ถนนมาลัยแมน ถนนชัยนาท-สุพรรณบุรี

โครงสร้างโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี โดยมี อาคาร 2 หลัง สูง 6 ชั้น โดยอาคารแรกเป็นตึกบริการทางการแพทย์นี้ 3 ชั้น แรกใช้สำหรับการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วย นอกและผู้ป่วยใน ส่วน 3 ชั้นที่เหลือใช้เป็นอภิบาล ผู้ป่วยใน (IPD) อาคารที่2 เป็นตึกบริหารเป็นที่ตั้งของสำนัก กรรมการผู้จัดการ และห้องประชุมขนาดใหญ่ และมีที่จอดรถ 50 คัน

รางวัลและการรับรอง

รางวัลรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation of thailand
มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) Of Thailand
อบรม-ISO-9001-ฟรี-ประยุกต์-ระบบมาตรฐาน-พ
ISO9001-2015
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ทั้งการออกแบบและพัฒนา ปี 2015
ISO_Logo.jpg
ISO9001-2000 
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ทั้งการออกแบบและพัฒนา ปี 2000
d76bb86cf9ff6e5e3fc21966da72fce1.jpeg
ISO9002
มาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำลังดูแลเฉพาะการผลิต การติดตั้งและการบริการ
ISO-Certified-Co-Logo-Blue.jpg
ISO9001-2008
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ทั้งการออกแบบและพัฒนา ปี 2008
B5ECE23E-9759-4393-8730-4CE53A893BFD.jpe
ความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพประกันสังคม ปี 2549
B5ECE23E-9759-4393-8730-4CE53A893BFD.jpe
 รางวัลสถานพยาบาลพัฒนางานประกันสังคมดีเด่นอันดับ 1 ภาคกลางปี 2541   
qr_logo_tcc.png
 รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปี 2546
mythbusters-33.tmb-1920v.jpg
 รางวัลหน่วยบริการPublic Private Mix
ดีเด่น จากโครงการ
Public Cataract Operation ปี 2549
 รางวัลผ่าต้อกระจกมากที่สุดในประเทศ 10 ปีซ้อน
(2553-2562)
Logo-Supamitr-eye-center-New-PSD-แบบ4.pn

วิสัยทัศน์ของเรา

"เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับทุติยภูมิที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ"

 
 
 

พันธกิจของเรา

โรงพยาบาลศุภมิตรมอบบริการทางการแพทย์ และดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีศักยภาพตามฐานวิชาชีพ และ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม เน้นผู้รับบริการ

นโยบายภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายด้านคุณภาพ

 • ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏหมายและหลักจริยธรรม

 • สื่อสารและสร้างความผูกพัน

 • สร้างสิ่งแวดลล้อมที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

 • กำหนดจุดและเน้นที่การปฏิบัติงาน

 • การแข่งขันในตลาดธุรกิจ

 • พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 • พัฒนาระบบบริหารการจัดการกระบวนการภายใน  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการจัดการ

 • พัฒนาบุคลลากรให้มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและ  มีความสุข

 • พัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม          

ทีมผู้บริหาร

IMG_5559_edited.jpg
นพ. เมธ โชคชัยชาญ
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ ปี 2554
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ ปี 2556
 • รางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นปี 2557
IMG_5440_0_edited.jpg
ทพ. อนุศักดิ์ คงมาลัย
 • รางวัลผู้บริหารโรงพยาบาลดีเด่น ปี 2547
IMG_5272_edited.jpg
ทพ. สุเทพ ทัศนานุตริยกุล
IMG_5212_edited_edited.jpg
นาง บุญนาค พนาสันติภาพ
IMG_5123_edited.jpg
นพ. ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล
%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%89%E0%B8%B7%E0%
นาย หะริณ โชคชัยชาญ


 

ติดต่อเรา

+66(0)3-552-3777

ดูรายละเอียด "ตำแหน่ง" ที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

ร่วมงานกับเรา

ดูรายละเอียด "ตำแหน่ง" ที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่