top of page
Wave

วัคซีนเด็กโมเดอร์นาอายุ 12- 17 ปี มีประสิทธิภาพอย่างไร?วัคซีนเด็กโมเดอร์นาอายุ 12- 17 ปี มีประสิทธิภาพอย่างไร?

องค์การอาหารและยาประเทศไทยได้ผ่านการขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา ให้ฉีดในเด็กอายุ 12-17 ปีขึ้นไปได้ ในช่วงเดือนกันยายน 2564 โดยวัคซีนโมเดอร์นา หรือชื่อทางค้า Spikevax ที่จะฉีดเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปนั้น เป็นวัคซีนชนิด mRNA


ประสิทธิภาพของวัคซีนโมเดอร์นา สำหรับเด็กอายุ 12-17 ปี
 • ป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้

 • ประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันต้านโควิด 93% หลังฉีดวัคซีนเข็มแรก

 • ประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันต้านโควิด 100% หลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 14 วัน

รายละเอียดการฉีด

ฉีดจำนวน 2 ครั้ง ผ่านทางกล้ามเนื้อ โดยเว้นระยะห่างเข็มที่ 1 และ 2 ประมาณ 28 วันหลังจากฉีดเข็มแรก

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในกลุ่มเด็ก 12-17 ปี

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 3,726 คน อายุระหว่าง 12-17 ปี เก็บรวมรวมจากการศึกษาระยะ 2/3 แบบสุ่ม ควบคุมด้วยยาหลอก และปกปิดข้อมูลต่อผู้สังเกต ที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแบ่งเป็นอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา อย่างน้อย 1 เข็ม จำนวน 2,486 ราย หรือได้ยาหลอก จำนวน 1,240 ราย (NCT04649151)

ลักษณะประชากรของอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนจริงและยาหลอก มีความคล้ายคลึงกัน คือ เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดในวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ได้แก่

 • อาการเจ็บ/ปวดบริเวณตำแหน่งที่ฉีดวัคซีน (ร้อยละ 97)

 • ปวดศีรษะ (ร้อยละ 78)

 • อ่อนเพลีย (ร้อยละ 75)

 • ปวดกล้ามเนื้อ(ร้อยละ 54)

 • หนาวสั่น (ร้อยละ 49)

 • บวมแดงบริเวณรักแร้ (ร้อยละ 35)

 • ปวดข้อ (ร้อยละ 35)

 • คลื่นไส้อาเจียน (ร้อยละ 29)

 • บวมบริเวณที่ฉีดวัคซีน (ร้อยละ 28)

 • แดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน (ร้อยละ 26)

 • มีไข้ (ร้อยละ 14)

สำหรับรายงานการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหลังจากการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาพบน้อยมาก โดยภาวะดังกล่าวจะพบภายใน 14 วันหลังจากได้รับวัคซีน

bottom of page