top of page
Wave

KICK OFF
ลงนามสัญญาพัฒนาและรับรองมาตรฐานสากล AACI America

29 กุมภาพันธ์ 2567 Kick off มาตรฐานสากล AACI America.

โรงพยาบาลศุภมิตร นำโดย นายแพทย์เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด(มหาชน) และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมพร คำผง และคณะ

การ Kick off มาตรฐาน AACI เพื่อนำไปพัฒนาและรับรองมาตรฐานสากลระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา


bottom of page