แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 )
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Covid-19.jpg

2 นาทีในการอ่าน

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งไปล่วงหน้าแล้วและจัดส่งกลับมายังบริษัท

อนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564บริษัทจะจัดให้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นต่อไป