ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564

Covid-19.jpg

2 นาทีในการอ่าน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศุภมิตรร่วมใจ (อาคาร1 ชั้น4) โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี และจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (เรื่องตราประทับของบริษัท)
วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันจักขอบคุณอย่างยิ่ง