top of page
Waveโพสต์วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

แจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา

รพ.ศุภมิตร ขอแจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna รอบแรก โดยทางโรงพยาบาลศุภมิตร ได้รับวัคซีน 1,110 โดสจะเริ่มฉีดในสัปดาห์แรก 705 โดส โดยนัดหมายฉีดวัคซีน วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 -15:00 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนรพ. ศุภมิตร กรุณายืนยันการนัดหมาย ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และสามารถเลื่อนวัน (โปรดศึกษาระยะห่างในการรับวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของท่าน ก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันวันนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna)เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันวันนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna


ตรวจสอบรายชื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna

รายชื่อการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ในวันนี้ลำดับการฉีดวัคซีนที่ 1 -244 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้ แบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-10.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คิวการจอง

 

1 จริยา ชัยจิรนันท์ 390

 

2 ปัญชิกา จันท์พิพัฒน์พงศ์ 392

 

3 พสธร จันท์พิพัฒน์พงศ์ 394

 

4 ภาณุพงศ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ 395

 

5 พชรดา อู่เพชร 396

 

6 พิมพกานต์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ 397

 

7 จักรพงษ์ ปิ่นตบแต่ง 398

 

8 จุฑามาศ ปิ่นตบแต่ง 400

 

9 ปิยวรรณ ปิ่นตบแต่ง 402

 

10 พรรณี พวงบุญ 404

 

11 เทพรัตน์พร คงสมจิตต์ 406

 

12 น้อย คงสมจิตต์ 408

 

13 รัตนา เหมือนทิพย์ 410

 

14 ไพรัช จุลบุญญาสิทธิ์ 412

 

15 ปาณฌา ทองไทย 414

 

16 กรรณิการ์ สว่างศรี 416

 

17 สัมพันธ์ สว่างศรี 417

 

18 บุญสม แซ่ลิ้ม 418

 

19 วิมลพรรณ สุวรรณศิริ 419

 

20 สุภาวดี ดวงตาแก้ว 420

 

21 เอกลักษณ์ กาฬภักดี 422

 

22 สีนวล แซ่ตั้ง 424

 

23 ทวี แซ่ตั้ง 426

 

24 อนุสรา พูลดร 428

 

25 กนกวรรณ ตะรุสะดำรงเดช 430

 

26 วรเดช ตะรุสะดำรงเดช 431

 

27 ประทีป ทรงธิบาย 432

 

28 มารุต ต่ายธานี 434

 

29 สุรเชษฐ์ ฉายะเจริญ 436

 

30 กวินกาญจน์ กองเนตร 438

 

31 สีนวล กล่อมเกลี้ยง 440

 

32 บุญล้อม เมฆเคลื่อน 442

 

33 พลากรณ์ กองเนตร 444

 

34 สุรางค์ กล่อมเกลี้ยง 446

 

35 ชาญวิทย์ ศรแก้วดารา 448

 

36 วิเชียร แย้มวงษ์ 450

 

37 สาธิตา วังหิน 452

 

38 พูนศักดิ์ เวทยานนท์ 454

 

39 กิติมา เวทยานนท์ 455

 

40 นนทนัตถ์ เวทยานนท์ 456

 

41 อรุณี มูลสุวรรณ 457

 

42 วีระสินธุ์ ตันติทวีพร 459

 

43 จิตต์สุภางค์ ตันติทวีพ 461

 

44 จิตรา สุขชม 463

 

45 อุบล ธีระชีพ 465

 

46 สะใบทิพย์ แก้วสว่าง 467

 

47 สาโรช ธีระชีพ 469

 

48 เสาวนีย เอี่ยมสว่าง 471

 

49 จันทร์เพ็ญ แก้วสว่าง 473

 

50 ธัญรัศม์ พูลสวัสดิ์ 475

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คิวการจอง

 

51 อรภิญญา กีรตินวภัท 477

 

52 จารุพัฒน์ ทองดี 479

 

53 สุริวัน ทองดี 481

 

54 สุเทพ ละวัณวงษ์ 483

 

55 คำนึง ละวัณวงษ์ 485

 

56 ปราชญานนท์ นาสถิตย์ 487

 

57 พระสุคนธ์ อุ่นแท่น 489

 

58 จรินภรณ์ แตงโสภา 491

 

59 จรัญ แตงโสภา 493

 

60 มะลิ เกาะแก้ว 495

 

61 วินัย เกาะแก้ว 497

 

62 ชนาวีร์ เกาะแก้ว 499

 

63 ณัฐพร ดอนโสม 501

 

64 ณัฐนา ชนาภิสิทธิ 503

 

65 เพ็ญศรี เกิดโภคา 505

 

66 บุญเลิศ ศรนรายณ์ 507

 

67 เบญจวรรณ ศรนรายณ์ 509

 

68 รัฐภูมิ กิจศิริไพบูลย์ 511

 

69 รัตนา นิยมทอง 513

 

70 จรัล เนียมหอม 515

 

71 แอ๊ว นิยมทอง 517

 

72 กฤษณะ เนียมหอม 519

 

73 วิภาสิริ อุตะกะ 521

 

74 ธนชัย สายคำจันทร์ 523

 

75 สุขศรี ผิวอ่อนดี 525

 

76 สุคนธ์ ผิวอ่อนดี 527

 

77 ปดิวรัดดา กาฬภักดี 529

 

78 สหัสวัชร ฉัตรเงิน 531

 

79 เรียม กาฬภักดี 533

 

80 พัชมณฑ์ ฉัตรเงิน 535

 

81 ฉันทนา ฉัตรเงิน 537

 

82 ธรรมรัตน์ ศรีสุวรรณ 539

 

83 อังคนา เผือกทอง 541

 

84 กัญญารัตน์ ศรีสุวรรณ 543

 

85 ธัญธร ศรีสุวรรณ 545

 

86 สมชัย กระจ่างเจนกิจ 547

 

87 เสาวลักษณ์ อัศณีทิพย์กุล 548

 

88 ปรารถนา กระจ่างเจนกิจ 549

 

89 สมเกียรติ กระจ่างเจนกิจ 550

 

90 นิตยา กระจ่างเจนกิจ 551

 

91 ชุติกาญจน์ ดียิ่ง 552

 

92 ธนภัทร ณรงค์พันธุ์ถาวร 553

 

93 นวพรรษ อินโต 554

 

94 เบญจวรรณ กุ้งทอง 556

 

95 ปิยะภรณ์ กุ้งทอง 557

 

96 ขวัญจิรา นุชมา 558

 

97 กนกวรรณ ใจมอย 559

 

98 ปรัศนี อุ่นเมือง 560

 

99 มณฑกาญจน์ มาลัยทอง 562

 

100 ธงชัย แก้วเขียว 564

 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คิวการจอง

 

101 ประภาส นันทเกษมกาญจน์ 566

 

102 ณัฏฐา นันทเกษมกาญจน์ 568

 

103 ธีรภัทร์ นันทเกษมกาญจน์ 570

 

104 กมลทิพย์ อนุสรานนท์ 572

 

105 นิพัฒน์ อนุสรานนท์ 574

 

106 นันทภรณ์ หอมสุวรรณ 576

 

107 จันทร์แรม หอมสุวรรณ 577

 

108 งามตา หอมสุวรรณ 578

 

109 อภิชญา ตั้งธโนปจัย 582

 

110 สุกัญญา ปล้องอ่อน 584

 

111 กฤษณะ กิจทะชน 586

 

112 ปัญจรัตน์ สุทธิภัทรพงศ์ 588

 

113 กิมเฮง สุทธิภัทรพงศ์ 590

 

114 มยุรินทร์ สุทธิภัทรพงศ์ 592

 

115 จิรวัฒน์ สุทธิภัทรพงศ์ 594

 

116 ปภัสสร ปิ่นแก้ว 596

 

117 สุชาดา ปิ่นแก้ว 597

 

118 สุจรีย์ รักฉิม 598

 

119 ปกฉัตร ปิ่นแก้ว 599

 

120 ทนงศักดิ์ ศุภมิตร 600

 

121 วิเชียร รามัญ 602

 

122 วิลาวัลย์ แสงละเอียด 604

 

123 สมหมาย แสงละเอียด 605

 

124 วิโรจน์ แสงละเอียด 606

 

125 เพียรใจ ทับทองดี 610

 

126 วโรดม สุนทรา 612

 

127 มนชัย สุนทรา 614

 

128 บุญนำ สุนทรา 615

 

129 อิสรา สุนทรา 616

 

130 ฏิญากรณ์ วิชัยธรรม 617

 

131 อัจฉรา ผาสด 618

 

132 ดรุณี ปิณจีเสคิกุล 619

 

133 สมัคร บุญดอนไพร 621

 

134 วีระพงษ์ ลาภยศ 623

 

135 พัสตร์รดา ยอดรัก 625

 

136 มนัสนันท์ พรหมสวัสดิ์ 627

 

137 สุรพงษ์ จันผกา 635

 

138 สุทัศน์ วันทอง 637

 

139 จำเรียน สุโพอามาตย์ 639

 

140 ชลาลัย บุญเติม 641

 

141 วิชชุดา เอี่ยมสอาด 643

 

142 สมนึก เอี่ยมสอาด 645

 

143 เสน่ห์ เอี่ยมสอาด 647

 

144 ปภาดา อรรถศิริ 649

 

145 พิมพ์พล เพ็งโตวงษ์ 651

 

146 นุชิต ขันทอง 653

 

147 รัตน์ชัย เหล่าเมลี 655

 

148 นิตยา เมอร์เกนธอล 657

 

149 ฑารินี เนคมานุรักษ์ 659

 

150 กรวรรณ วิวรเมธากูล 661

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คิวการจอง

 

151 สิริญา บุญครอง 663

 

152 จารุวรรณ สุพรธาดา 665

 

153 ณัชพล จันทร์สว่าง 667

 

154 นงลักษณ์ จันทร์สว่าง 668

 

155 จันทนา พัฒนาไพบูลย์กุล 669

 

156 วินัย พัฒนาไพบูลย์กุล 670

 

157 รัชชดา จันทร์สว่าง 674

 

158 ธนโชค จันทร์สว่าง 675

 

159 นภาภรณ์ ภูฆัง 679

 

160 จิรวัฒน์ แต้เถา 681

 

161 ณัฐวีณ์ แสงวัณย์ฎี 683

 

162 ประพันธ์ สุวรรณทัศน์ 685

 

163 อภิสิทธิ์ โชคเฉลิมวงศ์ 687

 

164 อนุวัฒน์ ทวีสุวรรณไกร 689

 

165 ชวินทัช ไวว่อง 691

 

166 วิชญาพร ธัญญเจริญ 693

 

167 ทัศนัย จันโหนง 695

 

168 นิธินันท์ วีระพัฒนนิรันดร์ 698

 

169 ธีระพงษ์ ประเสริฐถาวรศิร 700

 

170 สราวุฒิ ชาวปลายนา 701

 

171 ปิยวรรณ สะโรบล 702

 

172 พัชชา กล่อมจิตต์ 703

 

173 ฐิติศักดิ์ นาคเนียม 704

 

174 ธิมาพร ทับทิมทอง 705

 

175 อารีรัตน์ ศรีสุวรรณ์ 706

 

176 ไล บุญทอง 707

 

177 จารุภา สิริสรานนท์ 708

 

178 ฐกฤต สิริสรานนท์ 709

 

179 สิรินทรรัตน์ สุวรรณพาณิช 710

 

180 อุไร สุวรรณพาณิช 711

 

181 วิจิตร สุวรรณพาณิช 712

 

182 ศรีศักดิ์ สิริสรานนท์ 713

 

183 วุฒิชัย คงด้วง 714

 

184 สมลักษณ์ สุวรรณพาณิช 715

 

185 SOKIN NHEAN 716

 

186 DARK THEIN 717

 

187 วิมลวรรณ สายบุรี 718

 

188 ZAW LIN AUNG 719

 

189 หะริณ โชคชัยชาญ 720

 

190 ฑนิฐฐา ดวงจันทร์ 721

 

191 ประเสริฐ ปรางทอง 722

 

192 นันทนา รูปคมสัน 723

 

193 กมลทิพย์ พรหมจำปา 724

 

194 รุ่งรวี เรืองศรี 725

 

195 วัชรี สัตรัตน์วัฒนา 726

 

196 นุชจรี อ่วมเกิด 727

 

197 บุษบา วงศ์จัทร์อินทร์ 728

 

198 ภูมิน ฟักเงิน 729

 

199 ภุมรัชค์ บุญมี 730

 

200 สาริศ บุญรอดฤทธิ์ 731

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.01 - 15.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คิวการจอง

 

201 สาลินี บุญรอดฤทธิ์ 732

 

202 กุมารี สุขอันต์ 733

 

203 ปรีชา สุขอนันต์ 735

 

204 นภัสวริน ภมรพล 737

 

205 สุณี เข็มทอง 739

 

206 กนกพร สุทธิพรชัย 741

 

207 เกียรติศักดิ์ เข็มทอง 743

 

208 อารียา รุ่งโรจน์วัฒนศิริ 745

 

209 อินทรธิรา คงปรีพันธุ์ 747

 

210 พรทิพย์ สุขอนันต์ 749

 

211 จินตนา ม่วงแช่ม 750

 

212 จิตรานุช กาฬภักดี 751

 

213 จิดาภา ศักดิ์ลดา 753

 

214 ณัฐวรรณ รัชตวงษ์ 755

 

215 สาธิดา ตรัยวรรณกิจ 757

 

216 สรชา ตรัยวรรณกิจ 759

 

217 สฤชัย ตรัยวรรณกิจ 761

 

218 สุรชัย ตรัยวรรณกิจ 763

 

219 ขวัญฤดี ธรรมปาน 765

 

220 กัน ธรรมปาน 767

 

221 ถิรวุฒิ แสงตุ่น 769

 

222 สมใจ ธรรมปาน 771

 

223 พีรพัฒน์ คงมาลัย 773

 

224 พินิตเวท ภิญโญภูษาฤกษ์ 774

 

225 อัญชลี เขตนคร 775

 

226 ชาติวุฒิ บุญธนาวงศ์ 776

 

227 รัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ 777

 

228 กิติพัฒน์ บุณยรังควร 778

 

229 วรุตม์ สายโสภา 779

 

230 ภทัรพล ไพบูลย์ผล 780

 

231 ภัทราพร ไพบูลย์ผล 781

 

232 วีรภัทร์ ไพบูลย์ผล 782

 

233 วรางคณา ชัยสงคราม 783

 

234 รสริน วรรณจีรวิไล 784

 

235 ศุภดิษฐ์ จีรวิญญู 785

 

236 กิตติกาญจน์ อิทธิสาร 786

 

237 จารุวรรณ สมเจริญศิลห์ 787

 

238 ณัฐณิชา ปัญญากรวงศ์ 789

 

239 ฉัตรชัย เอี่ยมสะอาด 790

 

240 อมรรัตน์ ผลธุสะ 792

 

241 ขวัญชัย เอี่ยมสะอาด 794

 

242 ละอวบ เอี่ยมสะอาด 796

 

243 จีรวรรณ สุขีรัตน์ 798

 

244 ผ่องทิพย์ บุญมา 800

 bottom of page