top of page
Wave

โพสต์วันที่ 7 ธันวามคม 2564

แจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา

รพ.ศุภมิตร ขอแจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna รอบแรก โดยทางโรงพยาบาลศุภมิตรโดยนัดหมายฉีดวัคซีน วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 -15:00 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนรพ. ศุภมิตร กรุณายืนยันการนัดหมาย ภายในวันที่ 16 ธันวามคม 2564 และสามารถเลื่อนวัน (โปรดศึกษาระยะห่างในการรับวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของท่าน ก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันวันนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna)เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันวันนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna


ตรวจสอบรายชื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna

รายชื่อการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้ แบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้


bottom of page