top of page
Waveโพสต์วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

แจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา

รพ.ศุภมิตร ขอแจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna รอบแรก โดยทางโรงพยาบาลศุภมิตร ได้รับวัคซีน 1,110 โดสจะเริ่มฉีดในสัปดาห์แรก 705 โดส โดยนัดหมายฉีดวัคซีน วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 -15:00 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนรพ. ศุภมิตร กรุณายืนยันการนัดหมาย ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และสามารถเลื่อนวัน (โปรดศึกษาระยะห่างในการรับวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของท่าน ก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันวันนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna)เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันวันนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna


ตรวจสอบรายชื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna

รายชื่อการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันนี้ลำดับการฉีดวัคซีนที่ 1 -205 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้ แบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-10.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คิวการจอง

 

1 อภิชาติ ดิษดี 802

 

2 น้ำทิพย์ เขียนงาม 804

 

3 กมลชนก โพธิ์ปิ่น 806

 

4 กัญญามาศ สารภิรม 808

 

5 ทองใบ กุลวงศ์ 810

 

6 ประสงค์ เมธาภิรมย์ 811

 

7 จิรนันท์ จันทร์เจริญผล 812

 

8 สุรินทร์ เพ็งสุพรรณ 813

 

9 พิกุล จันทร์เจริญผล 816

 

10 วีรดา เพ็งสุพรรณ 817

 

11 จีระพงษ์ พุทธันบุตร 818

 

12 มาศสุภา ศรีพิมลพันธุ์ 820

 

13 ธณา คำขาว 822

 

14 บังอร คำขาว 824

 

15 กอทอง ศันสนะพิทยากร 826

 

16 กิมหว่า ศันสนะพิทยากร 828

 

17 สุกัลยา เกียรติสมพร 830

 

18 จันทราทิพย์ เกียรติสมพร 831

 

19 โยธิน เกียรติสมพร 832

 

20 ยุทธกร เกียรติสมพร 833

 

21 สาคร กรรณศร 834

 

22 เทียมใจ คำประชม 840

 

23 บรรเทิง สุวรรณประทีป 842

 

24 จารึก บุญเรืองรอด 844

 

25 ศิริพร พลเสน 846

 

26 สมภาษ พลเสน 848

 

27 ณรงค์ ศักดิ์สุพรรณ 850

 

28 สันสนีย์ ศักดิ์สุพรรณ 852

 

29 รพี วงศ์เสถียร 854

 

30 ณิชาภา หินทร์ผา 856

 

31 ผุสดี เพชรน้ำดี 858

 

32 ผุสดี เพชรน้ำดี 859

 

33 จุฑารัตน์ เสือนาค 860

 

34 เทวิกา ขอพบสุข 862

 

35 วรีมน ฉายอรุณ 864

 

36 สุภาภรณ์ หล่ำจรูญ 866

 

37 ฑิตฐิตา สิริกฤติพงศ์ 868

 

38 รินพร กันทะวงษ์ 870

 

39 เจตวัฒน์ ยิ้มเยี่ยมสุข 876

 

40 ชัชวาลย์ ยิ้มเยี่ยมสุข 877

 

41 ลำยูร เรือนสวัสดิ์ 878

 

42 ยุวดี มณีแสง 880

 

43 พชร มณีแสง 882

 

44 สาวิตรี แสงสุก 884

 

45 วินัย นาคะประเสริฐกุล 886

 

46 รุ่งกานต์ จันทร์ฤกษ์ 888

 

47 ทะนง ชาวปลายนา 890

 

48 ทิชากร ชาวปลายนา 892

 

49 เณยาวี ชาวปลายนา 894

 

50 ธนาธิป ชาวปลายนา 896

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-11.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คิวการจอง

 

51 ดิเรก ใจดี 898

 

52 ทั่ง เทพณรงค์ 900

 

53 เฉลียว เทพณรงค์ 902

 

54 พัชรา ใจดี 904

 

55 พรศิริ ปัชชา 906

 

56 นันทภัค ทัศนสุวรรณ 908

 

57 สามารถ ทัศนสุวรรณ 910

 

58 นวลฉวี ศรีสว่าง 912

 

59 วิชุดาพร มั่งคั่ง 914

 

60 ธนภรณ์ สิทธิเกรียงไกร 916

 

61 กิติภูมิ สิทธิเกรียงไกร 918

 

62 ชวนพิศ สุทธิตั้ง 920

 

63 แสงจันทร์ หวานชะเอม 922

 

64 นิติ พันธ์พืช 924

 

65 จุฑารัตน์ ดวงจันทร์ 925

 

66 ศักรินทร์ ศรีวิเชียร 926

 

67 บุญเลิศ บุญศิริ 929

 

68 วรินยุพา สายทอง 931

 

69 บุปผา ลิมปโสภา 933

 

70 ธนศักดิ์ คำดวง 935

 

71 สุภารัตน์ จิระอนุกูลชัย 937

 

72 อนุพงษ์ มณีน้อย 939

 

73 วันชัย ธรรมขันติสุข 941

 

74 จำเรียง ธรรมขันติสุข 943

 

75 ภัสสร พัฒนะพรหมมาส 945

 

76 สุรพล พัฒนะพรหมมาส 946

 

77 วรรณา พลเสน 947

 

78 เวโรจน์ พัฒนะพรหมมาส 948

 

79 ขวัญตา ศรีวิเชียร 949

 

80 ประสิทธิ์ ศรีวิเชียร 950

 

81 สิขเรศ พัฒนะพรหมมาส 952

 

82 จงรักษ์ พัฒนะพรหมมาส 953

 

83 สง่า แซ่ฉั่ว 954

 

84 รัตนาพร พัฒนะพรหมมาส 956

 

85 กิตติพงษ์ พลอยสุกใส 958

 

86 อวัสดา โพธิสระ 959

 

87 พิพัฒน์ พลอยสุกใส 960

 

88 ปรารถนา บญยิ่งอำภาพร 961

 

89 อุมาภรณ์ จันทร 963

 

90 กวินสรา จันทร 965

 

91 จิรกิตภณ จันทร 967

 

92 ปาณวัฒน์ มะลิทอง 969

 

93 มนัสนันท์ พวงสีเงิน 971

 

94 กมลพล พวงสีเงิน 973

 

95 อิสริยา ต่วนเครือ 975

 

96 สุรัตน์ ต่วนเครือ 977

 

97 ธันวา แซ่โค้ว 979

 

98 ณัฐวดี ศรีวิเชียร 981

 

99 ฐิตารัตน์ ศุภชุติศรีศักดิ์ 983

 

100 จันทรฉวี ดีเสมอ 985

 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คิวการจอง

 

101 นพดล อาจคงหาญ 987

 

102 ขวัญฤทัย ท้าวโกษา 989

 

103 กันพราว พวงสีเงิน 991

 

104 จำนอง พวงสีเงิน 993

 

105 ชุติกร มัจฉา 995

 

106 สุนีย์ เภาเสน 997

 

107 ศิริรัตน์ น้ำดอกไม้ 999

 

108 สมัย ใจหนักแน่น 1001

 

109 สยุมภู สัจเขตร์ 1003

 

110 ธนพงศ์ ตัณชัยสวัสดิ์ 1004

 

111 พรรณพิลาศ ศรีร่มโพธิ์ทอง 1006

 

112 ธิดา โตพันธานนท์ 1007

 

113 พัฒนา โตพันธานนท์ 1008

 

114 วิรัลฐิตา โพธิ์ทอง 1009

 

115 สาริณี ตันชัยสวัสดิ์ 1011

 

116 ภัทรกุล ศิลปรัตน์ 1013

 

117 ณัฐกานต์ ทองแย้ม 1015

 

118 สุชาคีย ท้องแย้ม 1017

 

119 สมพงษ์ วงศ์วุวรรณ 1019

 

120 พิกุล นรารอด 1021

 

121 ธนะสิทธิ์ แซ๋เตีย 1023

 

122 ญาตา อรุโณทัย 1025

 

123 วิชัย สงวนศักดิ์ 1026

 

124 ทรงศักดิ์ ถาวรรุ่งกิจ 1028

 

125 หะริณ โชคชัยชาญ 1030

 

126 หทัย โชคชัยชาญ 1031

 

127 สุรัสวดี ไชยวงค์ 1033

 

128 พรนภา ลังประเสริฐ 1034

 

129 ศิวกร ลังประเสริฐ 1035

 

130 ปรีชา ลังประเสริฐ 1036

 

131 พิมพ์วลัญช์ โชคชัยชาญ 1037

 

132 รัชนีกร ศรีประมงค์ 1041

 

133 อัศวิน ศรีวิไลเจริญ 1043

 

134 อำภา อึ้งเจริญทรัพย์ 1045

 

135 จาเน็ต หลายอำนวย 1047

 

136 สุรัตน์ ทรงทิพย์ 1048

 

137 ฉัตรชัย ฉันทดิลก 1050

 

138 ปริญญาเดช ชัยประทุม 1052

 

139 ศุภมิตร อินมันตรี 1055

 

140 กุลณัฐ ธัญญเจริญ 1057

 

141 บำเพ็ญ ธัญญเจริญ 1058

 

142 ดนุสรณ์ ธัญญเจริญ 1059

 

143 สมบูรณ์ ธัญญเจริญ 1060

 

144 มานพ ธัญญเจริญ 1061

 

145 ธีรเดช ธัญญเจริญ 1062

 

146 ณัฐวุฒิ วานิชจรูญเกียรติ 1063

 

147 นิธิกรณ์ อินทรสด 1065

 

148 ฐิติรัตน์ อินทรสด 1066

 

149 วิเชียร อินทรสด 1067

 

151 สมเดช อินทรสด 1068

 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คิวการจอง

 

151 รุจจา สงวนศักดิ์ 1069

 

152 วรรณกาญจน์ อิ่มนพรัตน์ 1071

 

153 ศิพนนท์ สนทิศปัญญา 1073

 

154 พรรณีย์ ภัทรทรัพย์สิน 1075

 

155 วราภร กำลังดี 1077

 

156 อดุลย์ กำลังดี 1079

 

157 อภิรักษ์ กำลังดี 1081

 

158 กัญญาพัชร กำลังดี 1083

 

159 พิชญา ราตรี 1085

 

160 ธเนต เสมากูล 1087

 

161 ชัญญา เก็งสาริกิจ 1089

 

162 สุพิชญา ผลเกิด 1091

 

163 วาณิชพงษ์ บุญแพ 1093

 

164 สมจิตร ไทยบัณฑิต 1095

 

165 นิรัตน์ชดากร อึ้งเจริญทรัพย์ 1097

 

166 กิตติภูมิ อึ้งเจริญทรัพย์ 1099

 

167 พนิดา อ่อนน้อม 1101

 

168 รวงข้าว มณฑาทิพย์ 1102

 

169 เพิ่มพูน มณฑาทิพย์ 1104

 

170 จันทร์นภา ผลจุลพันธุ์ 1106

 

171 วิไรพร สีบานเย็น 1108

 

172 นันทวัฒน์ ปภินวิช 1112

 

173 บวรลักษณ์ ปภินวิช 1114

 

174 ภาพิศ ชัยรุ่งเรืองศรี 1116

 

175 ญาณโชติ สมตา 1118

 

176 วรรณ์ สมตา 1120

 

177 บุญจันทร์ สอนศรี 1122

 

178 วชิรวิทย์ เสริมศิริ 1124

 

179 กุลณัฐ วงษ์เรียนรอต 1126

 

180 ศุริญา เรือนแก้ว 1128

 

181 กัญญา เรือนแก้ว 1130

 

182 เฉลียว เรือนแก้ว 1132

 

183 เฉลียว เรือนแก้ว 1133

 

184 อวิรุทธ์ อาจวิชัย 1134

 

185 พงษ์เทพ ขำค้า 1135

 

186 สมหมาย ขำค้า 1136

 

187 พงษ์เทพ ขำค้า 1137

 

188 ณัฐธิดา อนันท์สุข 1138

 

189 พสชนัน ศรีสาคร 1140

 

190 อวิรุทธ์ อาจวิชัย 1142

 

191 สุวรรณ หารเมืองใจ 1144

 

192 สมใจ เอี่ยมสะอาด 1146

 

193 กุลธิดา มะนาวหวาน 1148

 

194 ระเบียบ กันพงษ์ 1150

 

195 ปัญญา กันพงษ์ 1151

 

196 ศุภวัฒน์ กันพงษ์ 1152

 

197 วริศรา กันพงษ์ 1153

 

198 ปัทมา มังกรแก้ว 1158

 

199 เฉลียว มังกรแก้ว 1159

 

200 อนัญญา โพธิ์พันธุ์ 1162

 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 15.00 น.

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คิวการจอง

 

201 ศิริรัตน์ จันทร์วิโรจน์ 1164

 

202 ยวง จันทร์วิโรจน์ 1166

 

203 วารินทร์ สันติธรรมเมธี 1168

 

204 ทรายทอง วีระสุวรรณ 1170

 

205 รัชดาวัลย์ กันพิพิช 1172

 

206 สุภัสสร อุบลบาน 1174

 

207 ออมทรัพย์ จิตติปกรณ์รักษ์ 1176

 

208 วรพรรณ จิตติปกรณ์รักษ์ 1178

 

209 วีระ จิตติปกรณ์รักษ์ 1180

 

210 สุรชัย อันทะโย 1182

 

211 สุกัญญา ไทยเสรีกุล 1184

 

212 ฉัตรชัย เตียวสมบูรณ์กิจ 1186

 

213 กาญจนา เตียวสมบูรณ์กิจ 1188

 

214 เพชรรุ่ง นุ่นงาม 1190

 

215 วงเดือน พันธ์สะอาด 1192

 

216 กิ่งดาว พูลทวีธรรม 1194

 

217 จิติมา เขาแก้ว 1198

 

218 มานิตา เขาแก้ว 1200

 

219 มธุรส เขาแก้ว 1202

 

220 ศิริลักษณ์ จันทร์หอม 1204

 

221 สำลี จันทร์หอม 1206

 

222 กิติยา ทองสุข 1208

 

223 ประเนตร เผือกพันธ์มุข 1210

 

224 มณี เผือกพันธ์มุข 1212

 

225 ริศรา พรหมจรรย์ 1214

 

226 SOUKSAVANH KEOSITHONG 1216

 

227 วิไล โจกพิมาย 1218

 

228 ปวีณา โป๊ะแก้ว 1220

 

229 อินทิรา เล็กวานิชกุล 1234

 

230 มนตรี สมครอง 1236

 

231 วาสนา ธีระธำรงชัยกุล 1238

 

232 อำนวย ธีระธำรงชัยกุล 1240

 

233 บุษรา ธีระธำรงชัยกุล 1242

 

234 สุรินทร์ คำเที่ยง 1243

 

235 ณัฏฐศักย์ สถิตยนาค 1245

 

236 กรองแก้ว สถิตยนาค 1247

 

237 เสาวนีย์ มีชะนะ 1249

 

238 ธัญญาภรณ์ ลูกฟัก 1251

 

239 อุทัย แทนคุ้มทอง 1253

 

240 ดิเรก อมรประสิทธิ์ 1255

 

241 อุษา กุลโสภณ 1257

 

242 สุนันทา แซ่ลิ้ม 1259

 

243 รวีรัตน์ โปตะวัฒน์ 1261

 

244 ปิยะพร เทพพันธุ์ 1263

 

245 พะยอม เทพพันธุ์ 1265

 

246 ปิยะดา เทพพันธุ์ 1267

 

247 สามารถ ขันธนิเทศ 1269

 

248 ณัฐวุฒิ แสงสว่าง 1271

 

249 วาสนา กลิ่นดอกแก้ว 1273

 

250 ศราวุฒิ แช่มช้อย 1275

 

251 แก้วตา สาททอง 1277

 

252 กฤษณ์ จินดาอินทร์ 1279

 

253 ระวีวรรณ ดิษฐกระจัน 1283

 

254 ธงชัย รูปหุ่น 1285

 

255 อารีรัตน์ ปทุมสูติ 1287

 
bottom of page