top of page
Wave
โพสต์วันที่ 7 ธันวามคม 2564

แจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา

รพ.ศุภมิตร ขอแจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna รอบแรก โดยทางโรงพยาบาลศุภมิตรโดยนัดหมายฉีดวัคซีน วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00 -16:00 น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนรพ. ศุภมิตร กรุณายืนยันการนัดหมาย ภายในวันที่ 9 ธันวามคม 2564 และสามารถเลื่อนวัน (โปรดศึกษาระยะห่างในการรับวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของท่าน ก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันวันนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna)เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันวันนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna


ตรวจสอบรายชื่อการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna

รายชื่อการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้ แบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ช่วง 9.00 -10.00 น.
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ช่วง 10.00 -11.00 น.
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ช่วง 11.00 -12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ
การฉีดวัคซีนที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นา รอบแรก ช่วงบ่าย

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ช่วง 13.00 -14.00 น.สำหรับผู้ฉีดเข็มที่ 2 นำเอกสารใบนัดและใบยืนยันการจองวัคซีน
มาด้วย ณ วันที่ฉีดวัคซีน


bottom of page