top of page
Wave

มอบตู้ยา ในอำเภอเดิมบางนางบวช

โรงพยาบาลศุภมิตร มอบตู้ยาแก่โรงเรียนวัดอู่ตะเภา, โรงเรียนวัดหัวนา, และโรงเรียนวัดป่าสะแก ในอ.เดิมบางนางบวช ในโครงการ 31 ปีศุภมิตร 31 ตู้ยา
ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เพื่อทางโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ใช้ประโยชน์จากเวชภัณฑ์ ในการดูแลรักษาอาการเจ็บ ป่วยเบื้องต้น แก่นักเรียน


bottom of page