top of page
Wave

ต้องการโอนสิทธิต้องทำยังไง?


3 ขั้นตอนแก้ไขชื่อและโอนสิทธิการจองวัคซีน

  1. เข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานการจองวัคซีน

  2. กดปุ่ม แก้ไขข้อมูล

  3. แก้ไขเพื่อทำการโอนสิทธิแก้ไขข้อมูล

1. เปลี่ยนเลขบัตรประชาชนเป็นของผู้รับใหม่

2. เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้เป็นเป็นของผู้รับใหม่

3. ใส่เลขบัตประชาชน

แก้ไขข้อมูล

1. เปลี่ยนเลขบัตรประชาชนเป็นของผู้รับใหม่

2. เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้เป็นเป็นของผู้รับใหม่

3. ใส่เลขบัตประชาชน


4. แนบเอกสารโอนสิทธิวัคซีนโมเดอร์นา ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หน้าตรวจสอบสถานะการจอง จะมีข้อความ ดาวน์โหลดเอกสารมอบสิทธิที่นี่5. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ผู้โอน พร้อมขีดคร่อมสำเนาถูกต้อง และ เขียนว่า "ใช้สำหรับการโอนสิทธิการจองวัคซีนโมเดอร์นาของรพ.ศุภมิตร เท่านั้น"6. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน ผู้รับ พร้อมขีดคร่อมสำเนาถูกต้อง และ เขียนว่า "ใช้สำหรับการโอนสิทธิการจองวัคซีนโมเดอร์นาของรพ.ศุภมิตร เท่านั้น"


7. เมื่อลงข้อมูลลเรียบร้อยแล้วกดส่งข้อมูล เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล (กรณีทำในระบบจะสามารถโอนได้แค่ครั้งเดียว กรุณาตรวจสอบว่าแก้ไขและแนบเอกสารครบถ้วนก่อนกดส่งข้อมูล)


bottom of page