ลงทะเบียนซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเด็ก
(สำหรับเด็กอายุ 12 -17 ปี)

เงื่อนไขและหมายเหตุ

  1. วัคซีนราคาแพ็คเกจ 2เข็ม ราคา 3,300 บาท

  2. สามารถลงทะเบียนจองวัคซีน ได้ทางออนไลน์เท่านั้น (เพื่อลดความเสี่ยง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19)

  3. วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับเด็ก อายุ 12 - 17 ปี สามารถลลงทะเบียนจองวัคซีนได้ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ

  4. วัคซีนเข็มที่1  วันที่ 6 หรือ 13 มีนาคม 2565  และ เข็มที่ 2 วันที่ 3 หรือ 10 เมษายน เวลา  ตั้งแต่ 08.30 - 14.30 น. (โปรดมาตามเวลาที่ท่านเลือก)​​

  5. เมื่อเลือกวันแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนได้

  6. เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับข้อมูลจากท่าน จะทำการส่งเอกสารผ่านช่องทาง SMS เท่านั้น (โปรดให้เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานจริง)

  7. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงิน โดยท่านสามารถโอนสิทธิให้ท่านอื่นได้

  8. ใบเสร็จไม่สามารถออกย้อนหลัง หรือ แก้ไขย้อนหลังได้ ถ้าต้องการมีประสงค์ออกใบเสร็จในนามของท่านอื่น สามารถลงข้อมูลในแบบฟอร์มในการซื้อวัคซีนได้

  9. รัฐบาลได้จัดสรรวัคซีน โควิด-19 ให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนการซื้อวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง