IT Software support

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ติดสอบถาม

เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4300

ประเภทงาน

Full Time

เวลาเผยแพร่

ลักษณะของงาน


วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบวนการทำงานและความต้องการพัฒนาโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
ควบ คุมดูแลนักพัฒนาระบบหรือนักเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์ระบบ การพัฒนาการทดสอบและประเมินผลซอฟท์แวร์ของโรงพยาบาล รวมทั้งจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเพื่อตอนสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน
อาจเข้าร่วมประเมินผลซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการเสนอขายจากบุคคลภายนอก
ช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนของผู้ใช้งานในระบบ

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง

วุฒิปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

อายุไม่เกิน 35 ปี

 รู้จักระบบโรงพยาบาลจากพิจารณา เป็นพิเศษ

ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป

แบบฟอร์มสมัครงาน

อัพโหลดไฟล์

ที่อยู่

76 ถนน เณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย