ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

ผู้ช่วยเภสัชกร

บันทึกคำสั่งยาของแพทย์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อคิดค่าใช้จ่าย และพิมพ์ฉลากยา ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ผลิตและจัดเตรียมยา ระบุวันหมดอายุได้อย่างถูกต้อง โดยปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ดูแลเก็บรักษายาแต่ละประเภทที่ใช้ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมตามแนวทางที่กำหนด
เบิก-จ่ายเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของแผนกและโรงพยาบาล
ร่วมมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ในแผนก และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

เพศ หญิง
อายุ 20 - 35 ปี
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
มีประสบการดูแลStock ยา อย่างน้อย 2 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
เคยทำงานที่โรงพยาบาล หรือ ร้านขายยา (พิจารณาเป็นพิเศษ)
เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการได้
มีใจรักบริการ มีความรอบครอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคคลิกดี มี Service mild

ใบสมัครของรพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
วุฒิการศึกษา
Portfolio หรือ Resume (ถ้ามี)

ผู้ช่วยเภสัชกร

035-523777 ต่อ 4300

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie