ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

ผู้จัดการเภสัชกร คัดลอก

1.จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธและเป้าหมายที่ได้รับ
2.ควบคุมติดตามให้ปฏิบัติงานตามแผน และมาตรฐานงานที่กำหนด จัดทำสถิติรายงานประจำวัน/เดือน
3.ร่วมกำหนดตัวชี้วัดผลงาน เป้าหมายของหน่วยงานและรับผิดชอบการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน/เดือน
4.แก้ไขปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติงานประจำวันที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน รับเรื่องร้องเรียนทางการบริการ และจัดการแก้ไขให้ราบรื่น หรือแนะนำให้คำปรึกษาบุคลากรในหน่วยงาน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจ และคุณภาพ
5. นำเสนอการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงงานเชิงระบบ การพัฒนาทีมงาน

เพศ ชาย/หญิง
อายุ 30 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม
มีประสบการณ์ทำงานด้านเภสัชกร อย่างน้อย 3 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการได้
มีภาวะการเป็นผู้นำ ขยันและอดทนในการทำงาน

ใบสมัครของรพ.ศุภมิตรสุพรรณบุรี
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
วุฒิการศึกษา
Portfolio หรือ Resume (ถ้ามี)

ผู้จัดการเภสัชกร คัดลอก

035-523777 ต่อ 4300

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie