ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

ผู้จัดการการเงิน

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของแผนก ด้านการเงินรับ-การเงินจ่าย และการจ่ายค่าตอบแทนแพทย์ ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบขององค์กร
2. บริหารเงินหมุนเวียนขององค์กร ให้มีสภาพคล่องเพียงพอ และสามารถนำไปจัดหาผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบขององค์กร
3. ออกแบบและวางระบบควบคุมภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการทำงานให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบได้
4. ให้คำปรึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาในการทำงานต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ในแผนก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. พัฒนาระบบงาน และส่งเสริมบุคลากรในแผนก ให้มีความรู้ ความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ ชาย/หญิง
อายุ 30 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการเงิน / สาขาบัญชี
มีประสบการณ์ทำงานด้านเภสัชกร อย่างน้อย 3 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการได้
มีภาวะการเป็นผู้นำ ขยันและอดทนในการทำงาน

ใบสมัครของโรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
วุฒิการศึกษา
Portfolio หรือ Resume (ถ้ามี)

ผู้จัดการการเงิน

035-523777 ต่อ 4300

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie