top of page

ไม่รักษาต้อกระจกปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ตาบอด

อาการที่เกิดขึ้นมีระยะของโรคต้อกระจก ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันการตรวจคัดกรองต้อกระจกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ช่วยป้องกันและวางแผนการรักษา ท่านสามารถเข้ามาติดต่อโรงพยาบาลศุภมิตร ในการตรวจคัดกรองต้อกระจก

ที่เบอร์โทร 035-523777 ต่อ 4105

#โรคต้อกระจก #กรมบัญชีกลาง #เบิกได้ไม่ต้องสำรองจ่าย #มาวันไหนได้ผ่าวันนั้น #โรงพยาบาลศุภมิตร

bottom of page