top of page

แผนกกุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกกุมารเวชกรรม "คลินิกเด็ก" โรงพยาบาลศุภมิตร ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ดูแล ให้คำปรึกษา พร้อมด้วยบริการครบในที่เดียว กับทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพยาบาลมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลเด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่นไม่เกิน 15 ปีทุกวัน เพื่อให้เจ้าตัวเล็กมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการดี เติบโตสมวัย


การให้บริการของแผนกกุมารเวชกรรม
การตรวจรักษาทั่วไป
• บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์เฉพาะสาขา พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลายสาขา

• ดูแลใส่ใจพัฒนาการเด็กทุกรายละเอียด ตรวจเช็กสุขภาพ แก้ไขการพูด การทำกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่คลินิกพัฒนาการและการเจริญเติบโต

โปรแกรมฉีดวัคซีนตามวัย
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ
วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี
วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
วัคซีนเอชพีวี ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
วัคซีนโรต้า
วัคซีนอีสุกอีใส
Health consultation
bottom of page