ศุภมิตร ฝึกซ้อมรับมือ จากเพลิงไหม้ เหมือนจริง

    วันพุธที่18 ธันวาคม พ.ศ.2562ทางโรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้มีการฝึกอบรมและจำลองการฝึกซ้อมปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลศุภมิตร สุพรรณบุรี

ให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน โดยแบ่ง 2 ช่วง ช่วงแรก อบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของการเกิดอัคคีภัยรูปแบบต่างๆ ช่วงที่2

ฝึกซ้อมเหตุการณ์จำลองสมมุติให้เกิดเพลิงไหม้ของผู้ป่วย เช่น การระงับเพลิงไหม้ การขอความช่วยเหลือ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้ปลอดภัย เป็นต้น 

ในเหตุการณ์สมมุติให้มีผู้ติดค้างไม่สามารถอพยพหนีไฟได้อยู่ในหอผู้ป่วยใน 4/2 ห้อง 2405 จำนวน 3 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

จำนวน 1 คน และจะมีผู้ป่วยที่ต้องเคลื่อนย้าย ด้วย รถนั่ง,รถนอน,ลำดับกิจกรรมตามเวลาในใบฝึกซ้อม ตามนี้

14.00น. จุดควันเทียน สมมุติว่าาเกิดเพลิงไหม้ที่หอผู้ป่วยใน 4/2 ห้องเก็บของ ผู้ปฎิบัติงานที่พบเห็นเขาดับเพลิง

ด้วยเครื่องดับเพลิงมือถือ และตะโกนแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

              เพื่อนร่วมงานโทรศัพท์แจ้งตามขั้นตอนการปฎิบัติงานโดให้ประกาศ Code F-99ระบุสถานที่ เกิดเหตุ 2ครั้ง

โดยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

              ทีมดับเพลิง แจ้งทราบทางโทรศัพท์ หลังพบว่าไม่สามารถดับเพลิงได้ โดยหัวหน้าแปนกอาคาร สถานที่เจ้าหน้าที่ใกล้เคียง แต่ละชั้น เจ้าหน้าที่ห้องช่าง

               แจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง ทราบโดยวิธีโทรศัพท์ ตัดสินใจสั่งการใช้แผนอพยพหนีไฟ โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

              ประกาศ Code F-100 ระบุสถานที่เกิดเหตุ 2 ครั้ง 2 รอบ แจ้งดับเพลิงเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยผู้อำนวยการดับเพลิง

               ตัดสายไฟภายในแจ้งการไฟฟ้าภูมิภาค 1 นครหลวง โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

               แจ้งสถานีดับเพลิง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี แจ้งเหตุว่าเกอดเพลิงลุกไหม้ที่ หอผู้ป่วยใน ห้องเก็บของไม่สามารถระงับเพลิงได้ โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

          ผู้นำทางถือสัญลักษณ์นำทางเจ้าหน้าที่ประจำแผนก สัญลักษณ์คือธงแดง รวบรวมกลุ่มและนำทางหนีไฟ

          โดยผู้นำทางหนีไฟของทุกกลุ่ม

          พนักงานอพยพหนีไฟตามเส้นทางที่กำหนด และไปรวมที่จุดรวมพล

14.10น.  พนักงานอพยพมาที่จุดรวมพล

          รายงานยอดผู้หนีไฟต่อผู้อำนวยการดับเพลิงตรวจสอบ ยอดแผนก 10 แผนก 

          รายงานว่ามีผู้ติดค้าง จำนวน1คน โดยผู้ตรวจสอบยอดของทุกกลุ่ม และหัวหน้าทุกแผนก

           หน่วยค้นหาเข้าช่วยเหลือผู้ติดค้าง หรือ ผู้อำนวยการดับเพลิงแจ้งผู้ติดค้างต่อ

           หน่วยงานดับเพลิงจากภายนอก โดย พนักงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

           หน่วยงานดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่

           หน่วยช่วยชีวิตเข้าช่วยเหลือ และ นำผู้ได้รับบาดเจ็ยไปโรงพยาบาลใกล้เคียง   โดย

           หัวหน้าส่วนการพยาบาลและเจ้าหน้าที่งานพาหนะ

14.25น.   เพลิงสงบ

14.30น.   หน่วยตรวจสอบความเสียหายรายงานความเสียหายชั้นต้นต่อผู้อำนวยการดับเพลิง

           โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

14.35น.   ผู้อำนวยการดับเพลิงสั่งการเข้าสู่ภาวะปรกติ

14.40น.   สั่งยกเลิกประกาศ Code F-1000 โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

              

 

              

 

Visitors: 45,973