วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับทุติยภูมิ ที่ให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ


 

พันธกิจ

1.ให้บริการทางการแพทย์ และ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

2.มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล

3.บุคลากรที่มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคม เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง


นโยบายคุณภาพ

 


 

นโยบายความปลอดภัย

 


 

ค่านิยม

1. ทำงานเป็นทีม 
2. ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง


 

ความสามารถขององค์กร

1. มีความสามารถในการให้บริการระดับทุติยภูมิ
2. มีความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม คุณภาพ และทำงานอย่างมีความสุข
4. บริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ และเป็นประโยชน์ ต่อสังคม


 

จุดเน้น

พัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital accreditation : HA


 

แผนยุทธศาสตร์หลัก

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการกระบวนการภายใน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 
3. พัฒนาบุคลกรให้มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีความสุข
4. พัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 


 

 

 

Visitors: 36,079