27 กันยายน 2562 คณะกรรมการ 5 ส. ได้จัดงาน Big Cleanning ที่โรงพยาบาลศุภมิตร

สุพรรณบุรีเพื่อสร้างความสามัคคี โดยพนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำความสะอาด 

และทำให้พื้นที่บริเวณโรงพยาบาลมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นเป็นที่น่าชื่นชมแก่ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาล

Visitors: 55,083