26 กันยายน 2562 ได้จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Risk management การบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

เพื่อให้การบริการมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้มารับบริการ ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศุภมิตรร่วมใจ (ชั้น4)

Visitors: 56,050