30 สิงหาคม 2562 คณะผู้ตรวจประเมิน ISO นำทีมโดย คุณทัศนัย องค์กบิลย์ และคุณพนิดา  ภัตวันต์
เข้าตรวจประเมินติดตามการรักษาระบบครั้งที่ 2 (ISO 9001:2015) เพื่อประเมินผลความสามารถของระบบงาน
ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นพ.เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการอำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

Visitors: 56,051