9 สิงหาคม 2562 นายแพทย์เมธ โชคชัยชาญ ประธานกรรมการอำนวยการ และคณะผู้บริหาร
บริษัท โรงพยาบาลศุภมิตร จำกัด (มหาชน) และคณะจัดทำงาน
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการสรุปประเด็นการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดย บริษัท อีวาย จำกัด

Visitors: 55,064