8 สิงหาคม 2562 ให้การต้อนรับ อาจารย์ละเอียด รอดจันทร์ ผู้ตรวจเยี่ยมจาก สรพ.ในการเยี่ยมประเมิน
และแนะนำเพื่อเตรียมขอ Accreditation HA โดยมีอาจารย์บุญนาค พนาสันติภาพ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
และนายแพทย์วีรพจน์ ตามประทีป ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะทำงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

Visitors: 56,052