23 กรกฎาคม 2562 แผนกส่งเสริมพัฒนา(ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ)ให้บริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่
ให้กับบุคลากรและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ และโรงเรียนสหวิทย์ จ.สุพรรณบุรี

Visitors: 55,058