17 มิถุนายน 2562 จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)
โดยมีอาจารย์บุญนาค พนาสันติภาพ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในงาน

Visitors: 55,057