7 พฤษภาคม 2562 ได้มีการจัดการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
โดย นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ฝ่ายระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นประธาน

Visitors: 56,052