ไต เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องกรองน้ำที่คอยกรองของเสีย สารเคมี หรือสารแปลกปลอมออกจากร่างกายนอกจากนั้นยังคอยควบคุมสมดุลของน้ำ เกลือแร่ และความเป็นกรดด่างของเลือด รวมทั้งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดด้วย มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เป็นตัวการทำให้การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพลง เช่น โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยา หรือสารเคมีต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรง ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
สถิติการป่วยเป็นโรคไตของคนไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลศุภมิตร ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลน ทั้งด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และเชี่ยวชาญ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ไตเทียม" ขึ้น เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคไตที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไต  มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต และมีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมการบำบัดทดแทนไต ให้การดูแลรักษา
ไตวายเรื้อรัง โดยทั่วไปเมื่อได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้ว การทำงานของไตจะเสื่อมลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง อัตราการเสื่อมของไตจะลดลงประมาณ 4-10% ต่อปี ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีสมรรถภาพไตลดลงจนเหลือน้อยกว่า 10% ของคนปกติ (โดยตรวจเลือดดูค่าไนโตรเจนในเลือด (BUN) และค่าครีเอตินิน (Creatinine)) จะไม่สามารถรักษาโดยการรับประทานยาเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต
การฟอกเลือด คือ การนำเลือดออกจากร่างกาย ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผ่านเข้าเครื่องฟอกเลือด เพื่อกำจัดของเสีย ปรับระดับเกลือแร่ในเลือด 
และปรับดุลของน้ำหลังจากนั้นจึงนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

 

การบริการของ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลศุภมิตร

 • ให้บริการฟอกเลือดล้างไต (HEMODIALYSIS) ด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่ได้มาตรฐาน AAMI ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา
 • ให้บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวายในหอผู้ป่วยหนัก ด้วยวิธีการล้างไตที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่าเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยรายนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดล้างไต หรือการฟอกเลือดล้างไตแบบต่อเนื่อง (CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY) (CRRT)
 • มีจำนวนเครื่องไตเทียมเปิดให้บริการภายในแผนกไตเทียม 41 เครื่อง และมีเครื่องสำรองสำหรับให้บริการที่หอผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยฉุกเฉินอีก 4 เครื่อง รวมทั้งหมด 45 เครื่อง
 • เปิดให้บริการ วันจันทร์,วันอังคาร,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์,วันเสาร์ (3 รอบ) เวลา 07.00-22.00 น.
 • สามารถเปิดให้บริการฟอกเลือดได้นอกเวลาทำการ และวันหยุดโดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ที่รักษา
 • มีอายุรแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญโรคไต 1 ท่าน
 • มีพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียม ที่ได้รับการรับรอง ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่ฟอกเลือด และสามารถให้ข้อมูลคำปรึกษาได้
 • พยาบาลที่แผนกไตเทียมผ่านการอบรมเฉาะทางด้านไตเทียม จำนวน 12 ท่าน
 • มีระบบน้ำ RO ที่ได้มาตรฐาน ตามแนวทางปฏิบัติการเตรียมน้ำบริสุทธิ์เพื่อการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • มีการบำรุงรักษาเครื่องไตเทียมตามอายุการใช้งานของเครื่อง เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการบริการ
 • มีอุปกรณ์และทีมงานช่วยฟื้นคืนชีพครบถ้วน, มีเครื่องมือทันสมัยอื่นๆ ภายในหน่วยงาน เช่น เครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในร่างกายช่วยในการเฝ้าระวังผู้ป่วยได้ตลอดเวลา รู้อาการเปลี่ยนแปลงทันท่วงที
 • ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไตเทียมและระบบน้ำ ก่อนให้บริการฟอกเลือดในแต่ละวัน
 • มีห้องพักเฉพาะญาติผู้ป่วยเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์อำนายความสะดวก เช่นโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์

เปิดให้บริการผู้ป่วย ที่ใช้สิทธิต่าง ๆ ดังนี้

 • ให้บริการฟอกเลือดสิทธิประกันสังคม เบิกได้ครั้งละ 1,500 บาท
 • ให้บริการฟอกเลือดเบิกตรงสวัสดิการราชการ เบิกได้ครั้งละ 2,000 บาท
 • ให้บริการฟอกเลือดสิทธิ สปสช. เบิกได้ครั้งละ 1,500-1,700 บาท
 • ให้บริการฟอกเลือดสิทธิ อปธ เบิกได้ครั้งละ 2,000 บาท
 • ให้บริการฟอกเลือดบุคคลทั่วไป ครั้งละ 2,000 บาท
 • ให้บริการฟอกเลือดผู้ป่วยห้องพรีเมียม คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง

 

วันเวลาทำการ
วันจันทร์,วันอังคาร,วันพฤหัสบดี,วันศุกร์,วันเสาร์ (3 รอบ) เวลา 07.00-22.00 น.

(สามารถเปิดให้บริการฟอกเลือดได้นอกเวลาทำการ และวันหยุดโดยอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ที่รักษา)

ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลศุภมิตร
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 035-523777 ต่อ 1301 , 1302

Visitors: 55,055