หมอและผู้ป่วย
wall-clock.png

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 20.00น.

emergency-call.png

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 1201

placeholder.png

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 1

Checkup Center

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศุภมิตร  ดูแลและวางแผนส่งเสริมด้านสุขภาพการป้องกันโรคและการตรวจคัดกรองของการเกิดโรคได้ ตั้งแต่ระยะแรกพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพียบพร้อมทางด้านรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ พร้อมตรวจอาชีวอนามัย และการฉีดวัคซีน โดยออกปฏิบัติตรวจนอกพื้นที่ตามโรงงาน บริษัท หมู่บ้าน และบ้านของท่าน

บริการด้านการแพทย์

บริการการตรวจสุขภาพ ( Health Checkup service)

บริการตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Checkup) เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อดูการทำงานในระบบใหญ่ๆ ของรางกายประจำปี โดยจัดแบ่งตามอายุหรือความเสี่ยงต่อโรค ของผู้รักสุขภาพ นอกจากนี้พร้อมให้บริการตรวจเฉพาะจุดเฉพาะโรค เช่นตรวจคัดกรองมะเร็ง, ตรวจสุขภาพหัวใจ,ตรวจมวลลกระดูก สำหรับผู้อยากตรวจเช็ค

  o ตรวจสุขภาพทั่วไป

  o ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

  o ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

  o ตรวจสุขภาพในกรณีขอใบรับรองแพทย์

บริการการตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชกรรม (Occupational Health Examinations Service)

บริการตรวจสุขภาพอาชีวเวชกรรมตั้งแต่ตรวจสุขภาพก่อนสมัครงาน ถึง ก่อนออกจากงานตาม ในทุกระยะมีการตรวจปัจจัยเสี่ยง เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ซึ่งตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

  o ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

  o ตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าตำแหน่งหรือก่อนการเปลี่ยนงานของพนักงาน

  o ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

  o ตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน

บริการตรวจสุขภาพและวัคซีนนอกสถานที่ (Checkup & Vaccine Mobile )

บริการตรวจสุขภาพภายนอกโรงพยาบาลโดยทีมบุคลากร ประกอบด้วยแพทย์อาชีวอนามัย พยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ไปบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ณ สถานประกอบการ โดยบริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE สถานที่โอ่โถง สะอาด เป็นส่วนตัว บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง

ศูนย์และคลินิก

คอลเลคชั่นของคุณ

คอลเลคชั่นของคุณ

คอลเลคชั่นของคุณ

คอลเลคชั่นของคุณ

ทีมแพทย์ตรวจสุขภาพ

พญ.สุพรรณิการ์ สุขอนันต์

สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

พญ.นิธินันท์ วีระพัฒนิรันดร์

สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต