หมอและผู้ป่วย

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 8.00น. - 20.00น.

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 1201

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น 1

Checkup Center

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศุภมิตร  ดูแลและวางแผนส่งเสริมด้านสุขภาพการป้องกันโรคและการตรวจคัดกรองของการเกิดโรคได้ ตั้งแต่ระยะแรกพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพียบพร้อมทางด้านรังสีวิทยาและห้องปฏิบัติการภายใต้การดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ พร้อมตรวจอาชีวอนามัย และการฉีดวัคซีน โดยออกปฏิบัติตรวจนอกพื้นที่ตามโรงงาน บริษัท หมู่บ้าน และบ้านของท่าน

บริการด้านการแพทย์

บริการการตรวจสุขภาพ ( Health Checkup service)

บริการตรวจสุขภาพประจำปี (Annual Health Checkup) เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อดูการทำงานในระบบใหญ่ๆ ของรางกายประจำปี โดยจัดแบ่งตามอายุหรือความเสี่ยงต่อโรค ของผู้รักสุขภาพ นอกจากนี้พร้อมให้บริการตรวจเฉพาะจุดเฉพาะโรค เช่นตรวจคัดกรองมะเร็ง, ตรวจสุขภาพหัวใจ,ตรวจมวลลกระดูก สำหรับผู้อยากตรวจเช็ค

  o ตรวจสุขภาพทั่วไป

  o ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

  o ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

  o ตรวจสุขภาพในกรณีขอใบรับรองแพทย์

บริการการตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชกรรม (Occupational Health Examinations Service)

บริการตรวจสุขภาพอาชีวเวชกรรมตั้งแต่ตรวจสุขภาพก่อนสมัครงาน ถึง ก่อนออกจากงานตาม ในทุกระยะมีการตรวจปัจจัยเสี่ยง เป็นการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ซึ่งตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

  o ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

  o ตรวจสุขภาพก่อนบรรจุเข้าตำแหน่งหรือก่อนการเปลี่ยนงานของพนักงาน

  o ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

  o ตรวจสุขภาพก่อนออกจากงาน

บริการตรวจสุขภาพและวัคซีนนอกสถานที่ (Checkup & Vaccine Mobile )

บริการตรวจสุขภาพภายนอกโรงพยาบาลโดยทีมบุคลากร ประกอบด้วยแพทย์อาชีวอนามัย พยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ไปบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ณ สถานประกอบการ โดยบริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรด้วยระบบ ONE STOP SERVICE สถานที่โอ่โถง สะอาด เป็นส่วนตัว บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง

ศูนย์และคลินิก

คอลเลคชั่นของคุณ

คอลเลคชั่นของคุณ

คอลเลคชั่นของคุณ

คอลเลคชั่นของคุณ

ทีมแพทย์ตรวจสุขภาพ

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.สุพรรณิการ์ สุขอนันต์

สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

หมอปริฉัตร.jpg

พญ.นิธินันท์ วีระพัฒนิรันดร์

สาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

บริการ
ข้อมูลเพื่อบริการ
ข้อมูลสุขภาพ
โรคและการรักษา
ความประทับใจผู้ป่วย
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลโรงพยาบาล
ดูแผนที่ Google Map >
76 ถ.เณรแก้ว 
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ
สุพรรณบุรี 72000 ประเทศไทย
Facebook Messenger
Line Official Account 
ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว
นโยบาย Cookie