ผู้หญิงมีตาตรวจ
หมอและผู้ป่วย
wall-clock.png

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00น. - 20.00น.

emergency-call.png

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 4405

placeholder.png

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น1

แผนกจักษุ

เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนมากกว่าที่เห็น จึงควรให้ความสำคัญและได้รับการดูแลด้วยความเชี่ยวชาญและความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง โดยแผนกจักษุ โรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี มีความพร้อมในการให้บริการวินิจฉัยภาวะผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยทุกวัย และการดูแลรักษาโรคทางจักษุที่มีความซับซ้อน โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้รับมาตรฐาน เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย โดยเรื่องที่มีชื่อเสียงของเราคือ “การผ่าต้อกระจก” มีศูนย์คัดกรองประจำภูมิภาค ที่ประสานให้กับโรงพยาบาลเราอยู่ทั่วประเทศ

บริการด้านการแพทย์

บริการการตรวจสุขภาพดวงตา (Eye Checkup Service)

การตรวจเช็คดวงตา พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในการถนอมและดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  o วัดค่าสายตาอัตโนมัติ (Autorefraction)

  o ตรวจสุขภาพดวงด้วยเครื่องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ (Slit Lamp)

  o ประเมินการมองเห็นด้วยแผ่นวัดระดับการมองเห็น (Snellen chart)

  o ตรวจดูภาวะต้อต่างๆ ด้วยเครื่องวัดความดันลูกตา (Tonometer)

  o ตรวจจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพ (Fundus Camera)

  o ตรวจจอประสาทตาและขั้วประสาทตาด้วยเครื่องแสกนวิเคราะห์ (Optical coherence tomography)

บริการการรักษาโรคดวงตาทั่วไป (Eye disease Treat service)

ให้การวินิจฉัยภาวะผิดปกติทางสายตาสำหรับผู้ป่วยทุกวัย และการดูแลรักษาโรคโดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้รับมาตรฐาน เพื่อความถูกต้องและแม่นยำในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย

  o โรคตาในเด็กและตาเข

  o โรคกระจกตาและผิวตา (ตาแห้ง)

  o โรคต้อทุกชนิด

  o ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

บริการการรักษาโรคทางประสาทจักษุ 

ให้คำปรึกษาและดูแลรักษาโรคทางประสาทจักษุ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำในการถนอมและดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  o โรคจอประสาทตา

  o โรคประสาทจักษุ

บริการผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก

ให้คำปรึกษาและแนะนำในการเตรียมตัวผ่าตัดต้อกระจก บริการผ่าตัดให้กับบุคคลทั่วไป และ ได้มีหน่วยงานออกคัดกรองต้อกระจกให้กับข้าราชการทุกหน่วยงาน พร้อมสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางเข้ามารับการผ่าตัดต้อกระจกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกท่านที่เข้ามาผ่าตัดไม่ต้องรอคิว มาวันไหนได้ผ่าวันนั้น โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้รับมาตรฐาน

  o การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification)

  o เลนส์เทียม มาตรฐานสหรัฐอเมริกา (IOL)

ทีมแพทย์จักษุวิทยา

นพ.ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์

สาขาจักษุวิทยา

พญ.อรหทัย ทองบุญ

สาขาจักษุวิทยา

นพ.ธีรศักดิ์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์

สาขาจักษุวิทยา

พญ.บุษบา นริศชาติ

สาขาจักษุวิทยา

พญ.วิภาดา วามวาณิชย์

สาขาจักษุวิทยา

พญ.จุฑารัตน์ ป้อมสถิตย์

สาขาจักษุวิทยา

พญ.พรพิมล จักรสถาพร

สาขาจักษุวิทยา

พญ.อัมพิกา พรจินดารักษ์

สาขาจักษุวิทยา

พญ.ปริฉัตร โพธิรักษา

สาขาจักษุวิทยา

นพ.วรภัทร วงษ์สวัสดิ์

สาขาจักษุวิทยา