wall-clock.png

เปิดบริการทุกวัน

เวลา 08.00น. - 20.00น.

emergency-call.png

โทร. 03 552 3777  

ต่อ 4411

placeholder.png

รพ. ศุภมิตร สุพรรณบุรี

ชั้น1

แผนกกุมารเวช

baby.png

รพ.ศุภมิตร ตึกการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 1

พร้อมด้วยบริการครบในที่เดียว กับทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และพยาบาลมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลเด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่นไม่เกิน 15 ปี ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าตัวเล็กมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการดี เติบโตสมวัย พร้อมค้นหาตัวตนของลูกน้อยด้วยการตรวจวิเคราะห์พัฒนาการตั้งแต่วัย 1 เดือน – 5 ปี เพื่อเสริมจุดเด่นต่อยอดพัฒนาการให้เต็มตามศักยภาพ มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กร่วมกับผู้ปกครองในการตรวจประเมิน พร้อมด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

บริการทางการแพทย์

stethoscope.png

โรงพยาบาลศุภมิตร มีบริการทางการแพทย์ที่ดูแล โดยกุมารแพทย์

บริการการตรวจโรคทั่วไป (General disease examination service)

บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์เฉพาะสาขา พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลายสาขา

บริการวัคซีนตามวัย (Kid Vaccine service)

การให้วัคซีนเป็นทางเลือกที่นิยมและถูกบังคับสำหรับเด็กที่เกิดในประเทศ จำเป็นต้องได้รับวัคซีนให้ครบถ้วน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การขาดเรียน ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และ ลดการเสียชีวิตในเด็ก  

  o วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิป            o วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A B

  o วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม                                o วัคซีนเยื้อหุ้มสมองอักเสบ

  o วัคซีนป้องกัน HPV 4 สายพันธ์ุ                              o วัคซีนโรต้า

  o วัคซีนอีสุกอีใส

บริการการดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ (Neonatal Intensive Care)

ด้วยทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดตลอด 24 ชั่วโมง มีการวัดสัญญาณชีพตลอดเวลา ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน เฝ้าระวังติดตามและการดูแลรักษาเฉพาะโรคดูแลด้านโภชนาการและด้านขับถ่าย ติดตามด้านพัฒนาการในระยะสั้นและระยะยาว

  o ทารกคลอดก่อนกำหนด

  o ทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือ มากกว่า 4,000 กรัม

  o ตรวจพบความผิดปกติของทารก เช่น ขาดออกซิเจน

  o ทารกแฝด

บริการตรวจพัฒนาการเด็ก (Child Development Neuropsychiatric)

กรณีดูแลใส่ใจพัฒนาการเด็กทุกรายละเอียด ตรวจเช็กสุขภาพ แก้ไขการพูด การทำกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

ทีมกุมารแพทย์

stethoscope.png

โรงพยาบาลศุภมิตร มีแพทย์กุมารแพทย์ 

นพ.ดวงใจ ประยูรชาติ

สาขากุมารเวชศาสตร์

พญ.ภาสินี คณาปราชญ์

สาขากุมารเวชกรรม

นพ.พรชัย วัฒนรังสรรค์

สาขากุมารเวชกรรม

พญ.ฑิฆัมพร ทองบุญ

สาขากุมารเวชกรรม

พญ.มณีวรรณ แช่มประเสริฐ

สาขากุมารเวชกรรม

พญ.ศิริพร เรืองสุขอุดม

สาขากุมารเวชกรรม

พญ.สุธิดา ชีวะอิสระกุล

สาขากุมารเวชกรรม

พญ.แพร วงษ์ตั้งมั่น

สาขากุมารเวชกรรม

พญ.พัชรพรรณ ศรีขวัญเจริญ

สาขากุมารเวชกรรม