เครื่องสแกนเนอร์หมอปฏิบัติการ CT

128 สไลซ์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ รพ.ศุภมิตร 

5 นาทีในการอ่าน

เครื่อง CT สแกน

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์เร็วสูงคืออะไร?

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เป็นเครื่องมือทางรังสีกรรมที่ต้องใช้รังสีเอกซ์ในการสร้างสัญญาณภาพถ่ายทางรังสีวินิจฉัยร่วมกับการฉีดสารเปรียบต่างเข้าทางหลอดเลือดดำ และสัญญาณภาพจะถูกเปลี่ยนไปเป็นภาพถ่ายทางรังสีวินิจฉัยโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ลักษณะภายนอกมีรูปร่างเป็นอุโมงค์ทรงกลมปลายเปิดทั้งสองด้าน และมีเตียงที่ให้สำหรับคนไข้สำหรับนอนตรวจซึ่งเลื่อนเข้าออกอุโมงค์ได้ อุโมงค์ของเครื่องมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 60-70 เซนติเมตร ภายในผนังอุโมงค์จะมีหลอดเอกซ์เรย์ และ ตัวรับสัญญาณ ทีอยู่คนละฝั่งตรงข้ามกัน เมื่อทำการตรวจหัวใจ หลอดเอกซ์เรย์และตัวรับสัญญาณ จะหมุนรอบตัวผู้ป่วย 360 องศาด้วยความเร็วสูงพร้อมกับเตียงจะเลื่อนเข้าไปในอุโมงค์ จนได้สัญญาณภาพของหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบถ้วนเตียงจะค่อย ๆ เลื่อนออกมา เป็นอันจบกระบวนการตรวจ

การตรวจหาปริมาณแคลเซียมที่จับอยู่ที่ผนังหลอดเลือด โคโรนารี อาร์เทอรี่ โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงใช้เทคนิคอะไร?

การตรวจหาปริมาณแคลเซียมที่จับอยู่ที่ผนังหลอดเลือด โคโรนารี อาร์เทอรี่ โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงโดยใช้เทคนิค

 1. โคโรนารี่ แคลเซียม สกอริ่ง (Coronary Calcium Scoring) ซึ่งเป็นวิธี่การตรวจที่ไม่ต้องฉีดสารเปรียบต่างเข้าทางหลออดเลือดดำ    ปกติมักจะทำก่อนการตรวจหลอดเลือดหัวใจที่ต้องฉีดสารเปรียบต่าง                                                                                                    

 2. การตรวจหลอดเลือดหัวใจที่ต้องฉีดสารเปรียบต่าง (CTA for coronary artery) ก็สามารถเห็นแคลเซียมที่เกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดที่อาจมีผลต่อการตีบแคบของหลอดเลือดโคโรนารีบริเวรนั้น แต่ไม่สามารถใช้วิธีนี้คำนวณปริมาณแคลเซียมได้ การฉีดสารเปรียบต่างทำให้สามารถเห็นคราบไขมัน (atherosclerotic plaque) ที่เกาะอยู่ใต้ชั้นผนังหลอดเลือดได้ด้วย

การตรวจ โคโรนารี อาร์เทอร๊่ใช้ เทคนิคอะไรบ้าง?

การตรวจหลอดเลือดหัวใจอาจทำโดยวิธีสวนหัวใจ catheter-based angiography (coronary angiogram) ซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใส่สายสวนหัวใจเข้าไปในหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบ (femoral artery) พร้อมกับฉีดสารเปรียบต่างเข้าไปทางสายสวนหัวใจเพื่อดูภาพของหลอดเลือดภายโดยอาศัยรังสีเอกซ์เรย์ ถึงแม้ว่าการตรวจสวนหัวใจจะเป็นวิธีการตรวจที่มีความเสี่ยงมากกว่าการตรวจด้วยเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแต่ก็ถือเป็นวิธีมาตรฐาน (gold standard) ในการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเพราะให้ภาพการตรวจทางรังสีที่ใช้วินิจฉัยโรคมีความละเอียดสูงจึงให้ผลการตรวจที่มีความแม่นยำสูง 

ข้อได้เปรียบของเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีเหนือต่อการตรวจสวนหัวใจคืออะไร?

 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจโดยใช้ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง มีข้อได้เปรียบเหนือต่อ การตรวจสวนหัวใจ เพราะการตรวจหลอดเลือดหัวใจโดยใช้ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเป็นการตรวจหลอดเลือดหัวใจโดยไม่มีการสอดใส่อุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปในร่างกาย

 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสามารถวัดปริมาณแคลเซียมที่เกาะอยู่ที่ใต้ชั้นผนังหลอดเลือดหัวใจชั้นในสุดได้ ซึ่งปริมาณแคลเซียมที่วัดได้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยการขยายหลอดเลือดด้วย บอลลูน หรือ ขดลวด หรือใช้ในการประเมินความเสี่ยงของโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้

 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดโดยใช้ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถวินิฉัยโรคที่สามารถทำให้ผู้ป่วยมีอาการจ็บหน้าอกและเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้ในการตรวจครั้งเดียวร่วมกับการฉีดสารเปรียบต่างเข้าทางหลอดเลือดดำ โรคอันตรายเหล่านั้นได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด และโรคหลอดเลือดดำพัลโมนารี อุดกั้น

ข้อแตกต่างระหว่าง การตรวจหัวใจ ด้วย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง กับ การวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)  นิวเคลียร์ สเตรส เทส (Nuclear Stress Test) และ คือ อะไร?

การตรวจหัวใจ ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จะผลิตภาพทางรังสีที่แสดงลักษณะทางโครงสร้างของหัวใจและหลอดเลือด แต่ นิวเคลียร์ สเตรส เทส (nuclear stress test) และ การวิ่งสายพาน (exercise stress test) จะเป็นการทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะเกิดความเครียด ซึ่งเป็นการประเมินการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจทางอ้อม

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ หลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงคืออะไรบ้าง?

 • ใช้ตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่มีความเสี่ยงต่ำ ถึงปานกลาง เช่น ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บหน้าอก แต่ระดับ คาร์ดิแอค เอนไซม์ ในเลือดไม่เพิ่มขึ้นผิดปกติ แต่อาจมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงในลักษณะ เอส ที ดีเพลสชั่น (ST depression) ที่บ่งถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (myocardial ischemia ) แต่ไม่ถึงกับเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction)

 • ใช้แยกโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันเนื่องมาจากหลอดเลือดโคโรนารีอุดตัน กับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือโรคของกล้ามเนื้อหัวใจเอง (non- ischemic dilated cardiomyopathy)

 • ใช้ประเมินผลหลังการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ หลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงคืออะไรบ้าง?

 • ป่วยอาจเกิดอาการแพ้สารไอโอดีนที่อยู่ในสารเปรียบต่าง ซึ่งถ้าผู้ป่วยมีประวัติแพ้อาหารทะเลก็จะมีความเป็นไปได้มากที่จะแพ้สารไอโอดีนที่อยู่ในสารเปรียบต่าง อาจป้องกันได้โดยปรึกษาแพทย์เพื่อให้ยาแก้แพ้

 • ผุ้ป่วยที่มีโรคไต หรือการทำหน้าที่ของไตบกพร่อง จะมีความเสียงต่อไตวายอันเนื่องมาจากการกระตุ้นโดยสารเปรียบต่าง (contrast induced nephropathy (CIN))

 • การได้รับรังสีเอกซเรย์ การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงต้องได้รับรังสีเอกซเรย์แน่นอน แต่ได้รับในขนาดที่ไม่เกิดอันตราย

 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ถ้าไดรับรังสีเอกซเรย์อาจทำให้ทารกในครรภ์เกิดความพิการแต่กำเนิดได้

เรื่องสำคัญทางสุขภาพที่ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบที่สำคัญได้แก่อะไรบ้าง?

 • ผู้ป่วยตั้งครรภ์หรือมีแนวโน้มที่จะตั้งครรภ์

 • แพ้อาหารทะเล หรือ แพ้สารไอโอดีน

 • ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคไต

 • ยาที่รับประทานเป็นประจำ

 • กลัวที่แคบ

เรื่องสำคัญทางสุขภาพที่ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบที่สำคัญได้แก่อะไรบ้าง?

 • ก่อนตรวจผู้ป่วยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามาใส่เสื้อตามที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ให้

 • ผู้ป่วยต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะที่อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพ

 • ผู้ป่วยต้องงดการรับประทานอาหารและน้ำเป็นเวลา 4 ชั่วโมงก่อนตรวจ ถ้าผู้ป่วยได้รับการตรวจที่ต้องมีการฉีดสารเปรียบต่างร่วมด้วย แต่ไม่ต้องงดยาที่รับประทานประจำ ยกเว้นแพทย์สั่ง

 • ควรหลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ โซดา และ ชอคโคแลท 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจ

 • งดรับประทานยา ไวอากรา (viagra) ซิเอลิส (cialis) หรือ เลวิตรา (levitra) เป็นเวลา 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ

 • แจ้งแพทย์ให้ทราบด้วยเมื่อผู้ป่วยตั้งครรภ์ หรือ เป็นที่สงสัย เช่นประจำเดือนขาด

 • แจ้งแพทย์ให้ทราบด้วยเมื่อผู้ป่วยกลัวที่แคบ ซึ่งแพทย์อาจพิจารณา ให้ยานอนหลับชนิดอ่อน หรือขนาดน้อย ๆ เพื่อลดความกังวลแล้วแต่กรณีไป

เรื่องสำคัญทางสุขภาพที่ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบที่สำคัญได้แก่อะไรบ้าง?

 • ก่อนตรวจผู้ป่วยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามาใส่เสื้อตามที่โรงพยาบาลเตรียมไว้ให้

 • ผู้ป่วยต้องไม่สวมใส่เครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะที่อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพ

 • ผู้ป่วยต้องงดการรับประทานอาหารและน้ำเป็นเวลา 4 ชั่วโมงก่อนตรวจ ถ้าผู้ป่วยได้รับการตรวจที่ต้องมีการฉีดสารเปรียบต่างร่วมด้วย แต่ไม่ต้องงดยาที่รับประทานประจำ ยกเว้นแพทย์สั่ง

 • ควรหลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ โซดา และ ชอคโคแลท 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจ

 • งดรับประทานยา ไวอากรา (viagra) ซิเอลิส (cialis) หรือ เลวิตรา (levitra) เป็นเวลา 12 ชั่วโมงก่อนตรวจ

 • แจ้งแพทย์ให้ทราบด้วยเมื่อผู้ป่วยตั้งครรภ์ หรือ เป็นที่สงสัย เช่นประจำเดือนขาด

 • แจ้งแพทย์ให้ทราบด้วยเมื่อผู้ป่วยกลัวที่แคบ ซึ่งแพทย์อาจพิจารณา ให้ยานอนหลับชนิดอ่อน หรือขนาดน้อย ๆ เพื่อลดความกังวลแล้วแต่กรณีไป

ขั้นตอนการตรวจทำอย่างไรบ้าง

 • ผู้ป่วยต้องนอนราบบนเตียงตรวจที่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกอุโมงค์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ และผู้ป่วยจะถูกรัดด้วยสายรัดเพื่อป้องกันไม่ให้รางกายของผู้ป่วยเคลื่อนออกจากตำแหน่ง

 • ผู้ป่วยจะได้รับการติดสายวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนหน้าอกของผู้ป่วย และ สายรัดต้นแขนสำหรับวัดความดันโลหิต

 • ผู้ป่วยจะต้องได้รับการฝึกซ้อมการกลั้นหายใจก่อนการตรวจตามขั้นตอน เวลาที่ใช้ในการกลั้นหายใจประมาณ 10 วินาที

 • การตรวจวินิจโรคของหลอดเลือดโคโรนารี หลอดเลือด เอออร์ตาร์ และหลอดเลือด พัลโมนารี ด้วยเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ต้องได้รับการฉีดสารเปรียบต่างทางหลอดเลือดดำเสมอ

เวลาที่ใช้ในการตรวจนานเท่าไร?

เวลาที่ใช้ในการตรวจประมาณ 30 นาที ซึ่งรวมเวลาการติดอุปกรณ์ที่ตัวผู้ป่วย และการเปิดหลอดเลือดดำ แต่เวลาที่ใช้ สแกน จริงๆจะประมาณ 5 นาที ​

หลังการตรวจผู้ป่วยต้องปฎิบัติตัวอย่างไร?

 • ผู้ป่วยจะได้รับการแจ้งให้พักรอดูอาการแพ้ที่ห้องพักดูอาการที่แผนก cardiac imaging ซี่งอาจเกิดจากสารเปรียบต่างชนิดที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบประมาณ 20-30 นาที เมื่อไม่มีอาการผิดปกติใด ๆเกิดขึ้นก็ส่งผู้ป่วยกลับไปที่แผนกที่ส่งผู้ป่วยมาตรวจ และให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้

 • ในกรณีที่ผู้ป่วยไดัรับยานอนหลับหรือยาสลบก่อนการตรวจ ผู้ป่วยอาจต้องพักฟื้นรอดูอาการจนกว่าผู้ป่วยจะตื่นดีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีจึงสามารถปล่อยตัวผู้ป่วยให้รับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมตามปกติได้

ผู้ป่วยจะได้รับรายงานผลการตรวจในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จโดยแพทย์ผู้ส่งตรวจจะเป็นผู้บอกผลการตรวจ